KA Vaiko AS teatab soovist sõlmida hankeleping

Kudruküla küla veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni ehitustöödeks

 

Ehitustööde käigus: rajatakse 373 meetrit uut joogivee torustikku De75; rajatakse 72 meetrit isevoolset reoveekanalisatsiooni torustikku De160; rajatakse 232 meetrit reoveekanalisatsiooni survetorustikku De110; paigaldatakse 8-reoveekanalisatsiooni liitumis-, vaatlus- või kontrollkaevu; paigaldatakse reoveepumpla koos seadmetega, rajatakse reoveepumpla elektripaigaldis, taastatakse kaeve- ja ehitustööde käigus rikutavad erinevad katendid.

 

Huvitatud isikutel tuleb esitada hankekonkursil osalemise soov e-posti teel aadressile: info@vaiko.ee, hiljemalt 07. novembriks 2008 a. kella 14.00-ks.

 

Koos hankekonkursil osalemise sooviga tuleb esitada järgmised dokumendid:

1)      Loetelu (vähemalt kolmest) analoogsest pakkuja poolt teostatud töödest ajavahemikus 2005-2007 a. koos objekti nimetusega, andmetega teostamise aja kohta, tellija andmetega (kaasaarvatud kontaktisik) ja orienteeruva maksumuse kohta.

2)      Pakkuja informatsioon pakkuja 2005-2007 majandusaasta auditeeritud käibe kohta (esitada aastate lõikes).

3)      Pakkuja informatsioon objektil kavandatavate altöövõtjate osas (loetleda alltöövõtjad)

 

Huvitatud isikutele edastatakse pakkumuse kutse dokumendid elektrooniliselt hiljemalt 10. novembri kella 14.00-ks.

 

Hankeleping sõlmitakse hiljemalt 21. novembriks 2008 a. ning ehitustööde kestuseks on  ajavahemik 24. november kuni 22. detsember 2008 a.

 

Täiendav info: Heiki Luts, telefon 372 5 030 201, e-post: heiki.luts@vaiko.ee